Generelle abonnementsvilkår
(Vilkårene er oppdatert pr. 8. mai 2019)
1. Definisjoner
Abonnementsavtalen er denne avtale, som Kunden inngår for å få adgang til Dr. Mobil teletjenester. Kunden er den
person (fysisk eller juridisk) som inngår denne avtale med Dr. Mobil og som Dr. Mobil forholder seg til. Bruker er Kunden
selv, eller en person som av Kunden er gitt tillatelse til å benytte abonnementet. SIM-kortet er et kort som settes
inn i terminalen, eller SIM-Profil som lastes ned til teleterminalens SIM chip for å oppnå tilknytning til Dr. Mobil
mobilnett, og gir tilgang til de valgte tjenester. Månedsavgift er faste månedlige beløp Kunden betaler for valgte
tjenester.
2. Inngåelse av Abonnementsavtale
Abonnementsavtale inngås ved at Kunden søker om abonnement ved å fylle ut og undertegne
Abonnementsavtalen, eller på annen måte bekrefter aksept av vilkårene (via SMS e.l.). Søknaden blir
kredittvurdert. Såfremt kredittvurderingsvilkårene oppfylles, aksepterer Dr. Mobil Abonnementsavtalen, eventuelt kan
Kunden avkreves forskuddsbetaling, depositum eller garanti. Tilknytning til Dr. Mobil teletjenester skal normalt skje
den dag søknaden mottas, med mindre Kunden ikke blir kredittgodkjent. Avslag på søknad skal være saklig
begrunnet. Begrunnelsen oppgis på forespørsel.
Det er Kundens ansvar å sørge for at abonnementsvilkårene til enhver tid er kjent for Bruker.
En grunnleggende forutsetning for Dr. Mobil tilbud av tjenester og telefoner samlet, er at Kunden ikke misbruker
oppsigelsesretten i henhold til Abonnementsavtalens pkt. 12, f.eks. ved gjentatte abonnementstegninger og derpå
følgende oppsigelse.
Tas Dr. Mobil tjenester i bruk uten at skriftlig avtale er inngått, anses Kunden å ha akseptert disse
abonnementsvilkårene.
3. Tjenestene
Ved inngåelse av Abonnementsavtalen kan Kunden få adgang til de avtalte teletjenester. Andre tjenester enn de
som direkte, til enhver tid følger av Abonnementsavtalen, har ikke Kunden rett til å benytte seg av, enten tjenesten
tilbys av Dr. Mobil eller andre. Dr. Mobil forbeholder seg retten til å sperre Kundens tilgang til slike tjenester, eventuelt heve
Abonnementsavtalen dersom Kundens bruk av slike tjenester utgjør et vesentlig mislighold av
Abonnementsavtalen.
Dr. Mobil innestår ikke for at Kundens bruk av tjenestene skjer uten avbrudd, at alle anrop når frem eller andre
overføringshindringer. Tjenestene og vedlikeholdet skal være i overensstemmelse med gjeldende regelverk og
relevante, alminnelig aksepterte standarder.
Dr. Mobil forbeholder seg videre å kunne utføre vedlikehold eller annet som selskapet anser nødvendig, og har ikke
ansvar for samtalebrudd e.l. dette måtte forårsake. Planlagte, lengre avbrudd skal Dr. Mobil gi forhåndsvarsel om.
Driftsavbrudd i mobiltelenettet i mer enn 5 dager sammenhengende fra feilmelding er mottatt, skal på anmodning
kompenseres med forholdsmessig refusjon av månedsavgiften, forutsatt at avbruddet ikke skyldes forhold som
ligger utenfor Dr. Mobil kontroll. Ovenstående begrenser ikke Dr. Mobils ansvar etter pkt. 13.
4. SIM-kortet, PIN-koder mv.
Kunden er ansvarlig for at mottatt PIN- og andre sikkerhetskoder oppbevares på en betryggende måte, slik at de
ikke blir kjent av uvedkommende. Det advares mot å notere koden på SIM-kortet, teleutstyret eller tilsvarende, å
koble ut bruken av PIN-koden, eller å forlate teleterminalen etter at PIN-koden er tastet inn, da dette etter
forholdene kan anses grovt uaktsomt. SIM-kortet er Dr. Mobil eiendom, og skal bare brukes i typegodkjent
abonnentutstyr/ teleterminal som er i forskriftsmessig stand. Det er ikke tillatt å gjøre inngrep i SIM-kortet. Dr. Mobil kan
frakoble ikke-forskriftsmessig utstyr.
5. Ansvar ved tap/tyveri av SIM-kortet
Om Kunden mister eller frastjeles SIM-kortet (f.eks. ved tyveri av teleterminal), skal tapet straks meldes Dr. Mobil
Kundesenter på telefon 924 05050 for å hindre misbruk. Kunden kan kreve skriftlig bekreftelse på mottatt
sperremelding. Kunden er selv ansvarlig for misbruk av teleterminal / SIM-kortet inntil sperremelding er mottatt av
Dr. Mobil . Ansvaret er begrenset til kr 1.000. Ved senere tapsmelding til Dr. Mobil Kundesenter, eller dersom misbruket er
muliggjort ved uaktsomhet fra Kundens side, er Kundens ansvar begrenset til kr 10.000. Tapsbegrensningen
gjelder ikke for det tilfellet at misbruket er muliggjort ved Kundens grove uaktsomhet, eller hvor Kunden grovt
uaktsomt har misligholdt Abonnementsavtalen. Som grovt uaktsomt skal i alle tilfeller regnes at Kunden drøyer mer
enn 6 (seks) timer fra det tidspunkt telefonen/SIM-kortet kom på avveie, med å underrette Dr. Mobil Kundesenter.
Kunden kan selv kreve abonnementet sperret. Sperring skal skje fra dagen etter at Dr. Mobil har mottatt kravet, med
mindre Kunden har angitt et senere tidspunkt. En slik sperring forhindrer ikke at det kan ringes til teleterminalen på
noteringsoverføring. Se pkt. 7 (Priser og betaling) vedrørende gjenåpningsgebyr, samt betaling i sperreperioden.
6. Innholdstjenester levert som fellesfakturerte tjenester
6.1 Teletorgtjeneste
Med teletorgtjeneste levert som fellesfakturert tjeneste forstås forhåndsbetalt og etterskuddsbetalt talebasert
tjeneste som tilbys over Dr. Mobil elektroniske kommunikasjonsnett i nummerseriene 820XXXXX, 822XXXXX og
829XXXXX, og som faktureres på fakturaen fra Dr. Mobil . Kunden kan sperre for all tilgang til teletorgtjenester via
MinSide eller et predefinert utvalg av numre ved å henvende seg til Dr. Mobil kundesenter på tlf. 924 05050.
6.2 Strex betalingstjeneste
Med Strex betaling levert som fellesfakturert tjeneste forstås forhåndsbetalt og etterskuddsbetalt tjeneste som tilbys
gjennom den felles operatør eide mobilbetalingsløsningen kalt Strex. Strex gjør deg istand til å kjøpe varer og
tjenester ved å belaste din mobilfaktura. Ved å logge deg inn på https://www.strex.no kan du til enhver tid få full
oversikt over alle kjøp som er belastet din mobilfaktura. Ved henvendelser til Dr. Mobil vedrørende kjøp som er belastet
din mobilfaktura kan Dr. Mobil henvise deg til Strex og til informasjonen som finnes på https://www.strex.no
Kunden kan sperre for all tilgang til Strex betalinger via MinSide eller ved å henvende seg til Dr. Mobil Kundesenter på
tlf. 924 05050. Kunden kan tilsvarende sperre for bruk av Strex betalinger over et gitt beløp per måned, minimum
kr. 100,-. Dersom det er fastsatt en beløpsgrense for Strex betalinger, vil Kunden bli informert når denne er nådd.
Dr. Mobil vil da, så langt det er mulig, sikre at videre bruk av Strex betaling blir sperret. En klage på en Strex
betalingstransaksjon (fellesfakturert tjeneste) bør rettes direkte til selger av tjeneste/vare eller til Strex for hurtig
behandling. Klagen kan også rettes til Dr. Mobil . Ved tvist kan Kunden bringe klagen inn for Brukerklagenemnda så
fremt forholdet omfattes av ordningen.
7. Priser og betaling
De til enhver tid gjeldene priser og gebyrer fremgår av Dr. Mobil prisliste på https://www.Dr. Mobil.no/priser.
Se nærmere om bruk av mobil i utlandet på https://www.drmobil.no/kundeservice/mobil-i-utlandet/prisliste-i-utland
Kunden faktureres periodisk, forutsatt at fakturabeløpet er over et visst minimum. Betalingsfrist er angitt på
fakturaen. Eventuell reklamasjon må skje innen rimelig tid og under alle omstendigheter innen betalingsfristen. Ikke
omtvistede beløp skal betales, med mindre noe annet er uttrykkelig godkjent av Dr. Mobil.
Dersom betaling ikke har skjedd innen betalingsfristens utløp, sendes purring, med varsel om stengning av
abonnementet og med ny betalingsfrist. Dr. Mobil benytter saldoprinsippet, slik at betalinger fra Kunde alltid dekker
eldste ubetalte faktura først. Dette kan medføre at siste faktura som er betalt innen betalingsfristen, kan purres
som ubetalt, fordi betalingen har lukket eldre ubetalte fakturaer.
Dersom betaling ikke skjer innen ny frist, kan abonnementet bli stengt og Abonnementsavtalen sagt opp. Ved
fortsatt manglende betaling vil kravet, samt omkostninger forbundet med innkreving, etter varsel bli oversendt for
inkasso. Ved forsinket betaling kan Dr. Mobil kreve dekket omkostninger og renter iht forsinkelsesrenteloven. Kunden
har uansett alltid krav på innsyn i fakturagrunnlaget iht. ekomforskriften §1-9.
Ved aktivering av abonnement vil Dr. Mobil fastsette en kredittgrense. Ved overskridelse av kredittgrensen kan Dr. Mobil
sperre abonnementet og kreve at Kunden betaler à konto, eller stiller tilfredsstillende sikkerhet før abonnementet
gjenåpnes. Kredittgrensen er et internt hjelpemiddel for Dr. Mobil og det er derfor ingen garanti for Kunden at
abonnementet vil bli sperret dersom Kunden overskrider kredittgrensen. Kunden oppfordres til selv å følge med på
sitt forbruk.
Dersom Kunden ønsker papirfaktura påløper fakturagebyr som angitt på https://www.drmobil.no/priser-inorge/gebyrer-og-andre-kostnader/ For å unngå fakturagebyr anbefaler Dr. Mobil å benytte eFaktura i nettbanken.
Alternativt er det mulig å motta faktura via e-post, til e-postadresse som angis på https://drmobil.no/minside eller hos
Dr. Mobil Kundesenter.
Dersom abonnementet stenges/sperres som følge av Kundens mislighold, herunder betalingsmislighold, eller
sperres på Kundens anmodning, vil Kunden ved eventuell gjenåpning bli belastet gjeldende gjenåpningsgebyr på
kr. 250,-. Faste avgifter faktureres som normalt i den periode abonnementet er stengt/sperret.
8. Adresseendring, endring av brukerinformasjon mv.
Adresseendring skal meldes til Dr. Mobil innen 14 dager etter at adressen faktisk er endret. Dersom Bruker er en annen
enn Kunden selv, plikter Kunden å opplyse om korrekt brukerinformasjon så som navn, fødselsdato og adresse,
for det/de abonnement man er ansvarlig for. Kunde kan når som helst endre brukerinformasjon, bostedsadresse
og fakturaadresse.
9. Kundeopplysninger, kataloger og markedsføring
Dr. Mobil plikter å bevare taushet om innholdet av elektronisk kommunikasjon og andres bruk av elektronisk
kommunikasjon, jf. ekomloven § 2-9.
Opplysninger om kundeforholdet og bruken av tjenestene vil bli registrert, lagret og brukt av Dr. Mobil for å administrere
og ivareta kundeforholdet, herunder informere om varer, tjenester og andre ytelser fra Dr. Mobil. Søsterselskap av Dr. Mobil
som inngår i Dr. Mobil konsernet vil også kunne bruke opplysningene som grunnlag for å sende
informasjon til Kunden om konsernets tjenester i Norge. Kunden samtykker i at slik informasjon kan sendes via
elektronisk kommunikasjon, jf. markedsføringslovens §15.
Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten Kundens skriftlige samtykke, med mindre
utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav, regnskapsbehandling,
samt i nedennevnte tilfeller. Kunden samtykker i at Dr. Mobil kan benytte og utlevere all relevant informasjon om
Kunden, så som navn, adresse, nummer osv. for egen og andre virksomheters nummeropplysningstjenester.
Kunden gjøres oppmerksom på at Dr. Mobil har plikt til å utlevere opplysninger til nummeropplysningsvirksomhet, jf.
ekomforskriftens §6-3.
Dersom Kunden bestiller tjenester eller produkter fra tredjemann som forutsetter utlevering av lokaliseringsdata
eller annen relevant data fra Dr. Mobil, samtykker Kunden i at Dr. Mobil kan utlevere nødvendig data.
Kunden samtykker til at Dr. Mobil kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor Kunden, herunder elektronisk
kommunikasjon (SMS, MMS, e-post osv.), for å informere om eller markedsføre sitt tjenestetilbud. Kunden kan
kontakte Dr. Mobil Kundesenter for å reservere seg mot markedsføringshenvendelser, overføring til
nummeropplysningstjeneste og utlevering til tredjemann i forbindelse med bestilling av lokaliserings- eller andre
tjenester.
Kunden har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om seg, og kan kreve å få disse rettet, jf.
personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.
10. Mislighold
Dr. Mobil kan heve Abonnementsavtalen dersom Kunden eller Brukeren vesentlig misligholder Abonnementsavtalen
eller utnytter tjenestene på en slik måte at problemer oppstår for andre abonnenter eller Dr. Mobil. Dr. Mobil har rett til å
stenge adgangen til tjenestene umiddelbart og uten varsel, dersom det etter Dr. Mobils vurdering er sannsynlig at
misbruk pågår eller forsøkes, eller Dr. Mobil får varsel fra tredjemann om at bruk av teletjeneste strider mot lov eller
annen rettighet. Dr. Mobil kan ikke holdes ansvarlig hvis adgangen til tjenestene, eller deler av disse, stenges for
Kunden eller Brukeren. Ved hevning fra Dr. Mobils side stenges tjenestene umiddelbart. Klage på Dr. Mobils ytelser,
regninger etc. rettes til Dr. Mobils Kundesenter.
11. Nummerportabilitet
Innportering av telefonnummer til Dr. Mobil tar vanligvis fra 2 – 6 virkedager fra Kunden har bedt om dette, med mindre
andre særlige forhold gjør seg gjeldende. Innportering innebærer at Kunden oppretter en ny Abonnementsavtale
med Dr. Mobil. Kunden er selv ansvarlig for å gjøre opp med tidligere teleoperatør. Utportering av telefonnummer er å
anse som oppsigelse av Abonnementsavtalen med Dr. Mobil, og Kunden er pliktig å betale alle avgifter frem til opphør
og alle Abonnementsavtalens relevante bestemmelser gjelder frem til utestående beløp er betalt.
12.Oppsigelse
Kunden kan når som helst og uansett årsak si opp Abonnementsavtalen, med mindre annet fremgår av særlig
avtale. Om ikke annet fremgår av oppsigelsen, opphører Abonnementsavtalen dagen etter at oppsigelsen er
mottatt av Dr. Mobil. Abonnementsavtalen blir ikke automatisk avsluttet ved utløp av eventuell bindingstid. Oppsigelse
skal skje skriftlig. Kunden plikter å betale alle påløpte avgifter ut gjeldende fakturaperiode. Kunden vil motta en
sluttfaktura etter oppsigelse.
12.1 Bruddgebyr
Er Kunden i bindingstid ved oppsigelse av Abonnementsavtalen utløses et bruddgebyr. Dette gjelder også dersom
Dr. Mobil hever Abonnementsavtalen som følge av mislighold. Bruddgebyret tar utgangspunkt i det normaltap Dr. Mobil
lider som følge av at Abonnementsavtalen sies opp før bindingstiden er ute. Bruddgebyr for det enkelte
abonnement ved opphør av avtale i bindingstid, jf Abonnementsavtalen pkt. 12, finnes på
https://www.Dr. Mobil.no/priser-i-norge/gebyrer-og-andre-kostnader/.
Alle bruddgebyr reduseres med en tolvtedel per måned regnet fra starten av bindingstiden, men minimumsbeløpet
er aldri mindre enn kr. 399. I tillegg kommer eventuelt restbeløp for nedbetaling av månedskostnad for terminal.
Inneværende månedsavgift skal betales i sin helhet.
12.2 Bruddgebyr – avtale med rabatt:
Bruddgebyret er lik totalrabatten Kunden får i kampanjen. Bruddgebyret reduseres månedlig ut avtaletiden regnet
fra avtaleinngåelsen, men minimumsbeløpet er likevel ikke mindre enn kr 399.
Dersom en Kunde bryter forutsetningene, jf. bl.a. nest siste avsnitt av pkt. 2 i Abonnementsavtalen, for inngåelse
av Abonnementsavtalen (f.eks. ved å bryte Abonnementsavtalen mer enn én gang), forbeholder Dr. Mobil seg retten
til i tillegg til bruddgebyret, å fastholde Abonnementsavtalen og kreve betaling av abonnementsavgiften ut
bindingstiden (dvs. antall gjenstående mnd x abonnementsavgiften iht. inngått avtale). For grovere tilfeller av
misbruk forbeholder Dr. Mobil seg i tillegg til dette rett til å kreve erstattet fra kunden sitt fulle økonomiske tap, dvs. det
resterende fortjenestetap for bindingstiden. Kunden kan imidlertid unngå kravet ved likevel å oppfylle iht. inngått
avtale, dvs. ved å la være å bryte Abonnementsavtalen. Dr. Mobil har en slik regel da man ser at flere utnytter et gunstig
tilbud på tjenester og telefon kun for å tilegne seg telefonen og ikke de tilhørende teletjenester.
13.Dr. Mobils ansvar
Overfor forbrukere har Dr. Mobil ansvar for direkte tap som skyldes mangler ved tjenesten, men ikke hvis Dr. Mobil godtgjør
at mangelen skyldes forhold utenfor Dr. Mobils kontroll, som Dr. Mobil ikke med rimelig grunn kan forventes å unngå eller
overvinne følgene av. Dr. Mobil har ikke ansvar for indirekte tap eller skade med mindre Dr. Mobil har utvist grov
uaktsomhet. Som indirekte tap regnes: Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning
(driftsavbrudd), tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn), tapt fortjeneste som
følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, men bare for så vidt kjøperen uten
rimelig grunn lar være å foreta dekningskjøp eller treffe andre tiltak for å unngå eller minske tapet, tap som følge
av skade på annet enn salgstingen selv og gjenstander som den brukes til fremstilling av eller som har nær og
direkte sammenheng med dens forutsatte bruk. Dr. Mobils erstatningsansvar er uansett begrenset til kr. 25.000,- for
det enkelte skadetilfelle eller kjede av skadetilfeller med samme årsak, med mindre skaden skyldes grov
uaktsomhet fra Dr. Mobils side.
14.Endring av priser og andre vilkår
Dr. Mobil har rett til å gjøre endringer i priser og abonnementsvilkår. Kunden vil bli varslet om endringer senest én
måned før endringen(e) trer i kraft. Er Kunden i bindingstid, kan Kunden kostnadsfritt si opp Abonnementsavtalen
dersom endringer er til ugunst for Kunden. Om Dr. Mobil ikke lenger tilbyr den aktuelle tjeneste, kan Dr. Mobil si opp
Abonnementsavtalen eller deler av den med 1 måneds varsel.
15.Mobil data
Dr. Mobil har rett til å stenge tilgangen (eller redusere hastigheten) til teletjenesten for Kunden dersom det etter Dr. Mobils
vurdering er sannsynlig at misbruk pågår; f.eks. når Kunden:
1. Bruker tjenesten i strid med Abonnementsavtalen, lov, offentlige vedtak, dom mv.
2. Misbruker eller skaper forstyrrelser i kommunikasjonsnettet eller overfor andre, for eksempel igjennom
massekommunikasjon (spam), sjikane, eller gjennom å skape trusler mot sikkerhet og helse.
3. Krenker tredjemanns rettigheter, f.eks. ved bruk av webspidere.
4. Benytter tjenestene på en måte som tar kapasitet i nettet utover en normal bruk, f.eks. ved spidering til
ulovlige formål.
5. Tilknytter, endrer, gjør inngrep eller tilføyelser i utstyret, herunder konfigurasjon, uten Dr. Mobils skriftlige
forhåndssamtykke.
6. Videreselger, utleier kapasitet, eller på annen måte tilbyr tjenestene til tredjepart, f.eks. ved etablering av
IP-telefoniløsninger basert på tjenestene.
7. Volder tap eller skade for tredjemann eller Dr. Mobil.
8. Oppgir feil eller mangelfull kundeinformasjon.
9. Misligholder betalingsforpliktelsen, herunder overskridelse av kredittgrense.
Mobil data på abonnementene er i utgangspunktet satt opp for bruk i Norge. Bruk av data i utlandet kan, avhengig
av land og type abonnement, ha en ekstra kostnad, og Kunden må selv undersøke gjeldende prisnivå per MB på
https://www.Dr. Mobil.no/kundeservice/mobil-i-utlandet/prisliste-i-utland for det landet Kunden planlegger å ta i bruk sitt
abonnement.
15.1 Datahastighet
Opplevd hastighet avhenger av abonnementstype, terminal, dekningsforhold, signalstyrke, avstand til sender og
hvor mange som benytter samme basestasjon, samt tid på døgnet for bruk. For informasjon rundt hastighet, og
forventet hastighet, se: https://www.Dr. Mobil.no/hastighet. For mer informasjon om dekning, se https://Dr. Mobil.no/dekning.
15.2 Datatrafikkvolum
Abonnementene som har et angitt datatrafikkvolum inkludert pr. måned vil få overføringshastigheten begrenset til
maksimum 64 kb/s eller sperret når det angitte trafikkvolumet, oppspart Data Rollover og ekstra datapakker er
konsumert (opplasting og nedlasting). Inkludert datatrafikkvolum er angitt på https://www.Dr. Mobil.no/priser.
15.3 Spesialiserte Tjenester og trafikkstyring
Spesialiserte tjenester vil bli prioritert over annen datatrafikk. Kunde vil selv kunne velge om den spesialisert
tjenesten benyttes eller ikke. En spesialisert tjeneste er en tjeneste der vi garanterer en viss kvalitet. Ett
eksempel på dette er 4G-Tale. I praksis betyr dette at dersom du ringer over 4G-nettet, så vil dette spise av
tilgjengelig datakapasitet i nettet. 4G-tale vil altså prioriteres over annen datatrafikk. For mer informasjon se
https://www.Dr. Mobil.no/hastighet#trafikkstyring
16.Klage
Eventuelle klager skal rettes til Dr. Mobil Kundesenter via ett av følgende kontaktpunkt: 924 05050, chat eller
kontaktskjema på https://www.Dr. Mobil.no. Ved bruk av kontaktskjema mottar du et saksnummer (eIDXXXXXX) for
benyttelse ved kontakt. Behandlingstid for kontaktskjema er 1 – 3 virkedager. Forhold som omfattes av
ekomlovgivningen kan klages inn for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
Bedrifter med 10 eller færre årsverk og forbrukere kan bringe klage inn for Brukerklagenemnda for elektronisk
kommunikasjon (BKN) så fremt forholdet gjelder bruk og/eller fakturering av tjenestene. Klage til BKN kan først
innsendes når det foreligger skriftlig avslag fra Dr. Mobil. Se www.brukerklagenemnda.no for nærmere informasjon –
eller send skriftlig henvendelse til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon, Lilleakerveien 4a, 0283
Oslo. Ankefristen er 1 år fra du mottar skriftlig avslag fra Dr. Mobil Kundesenter. Brukerklagenemnda kan også
kontaktes på telefon 22 13 32 20 for informasjon. EUs klageportal ODR kan også anvendes dersom kunden ønsker
å klage på varer/tjenester kjøpt på nettet. Dette er særlig relevant dersom klager er forbruker bosatt i et annet
EU/EØS land. Se https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kunden må også her først ha mottatt avslag fra Dr. Mobil.
Ved klager på innholdstjeneste (fellesfakturerte tjenester) levert av tredjepart skal slike rettes til Dr. Mobil Kundesenter,
Strex eller direkte til tredjepart. Ved klage på terminal, tilleggsutstyr eller service på terminal kan forbruker bringe
klage inn for Forbrukerrådet. Se www.forbrukerradet.no for mer informasjon.
17.Angrerett
I forbrukerforhold har Kunden, forutsatt at kjøpet har funnet sted ved fjernsalg, herunder ved telefonsalg eller salg
over Internett, 14 dagers ubetinget angrerett i henhold til angrerettloven. Fristen regnes fra Dr. Mobil har oppfylt sin
opplysningsplikt etter angrerettloven, og angrerettskjema er mottatt. Dersom Kunden ønsker å ta abonnementet i
bruk før angrefristens utløp, må Kunden ved annet fjernsalg enn telefonsalg, betale for den del av tjenesten som
er forbrukt samt eventuelle kostnader til installering mv. Angrerettskjema blir sendt sammen med bekreftelse på
Kundens bestilling. Dersom angreretten benyttes, sendes ferdig utfylt angrerettskjema til følgende adresse: Dr. Mobil
Responsservice, Postboks 252 Skøyen, 0213 Oslo. Det er nok at angrerettskjemaet er postlagt eller levert til
returadressen innen fristens utløp.
TILLEGGSVILKÅR TIL GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR
Roam Like Home i EU, EØS og Sveits
Gjelder alle abonnement, med unntak av Mobilt Bredbånd Kontant. Gjelder i EU, EØS og Sveits (Azorene, Belgia,
Bulgaria, Ceuta, Danmark, England, Estland, Finland, Frankrike, Fransk Guyana, Gibraltar, Guadeloupe og SaintMartin, Hellas, Irland, Island (EØS), Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein (EØS), Litauen, Luxembourg,
Madeira, Malta, Martinique, Mayotte, Melilla, Nederland, Nord Irland, Polen, Portugal, Réunion, Romania,
Skottland, Slovakia, Slovenia, Spania, Spanske Kanariøyene, Sveits, Sverige, Tsjekkisk Republikk, Tyskland,
Ungarn, Wales, Østerrike, Åland)
Med nevnte abonnement kan Kunden bruke av datakvoten i EU, EØS og Sveits uten ekstra kostnad, bruke
ringeminutter/SMS/MMS fra EU-, EØS-land og Sveits til Norge og innen EU, EØS og Sveits uten ekstra kostnad,
og kan motta samtaler/SMS/MMS gratis i EU, EØS og Sveits. Gjelder ikke spesialnummer, viderekoblinger, trafikk
fra ferge, fly eller offshore og samtaler fra Norge til EU, EØS og Sveits.
For Mobilt Bredbånd 30, 50, 100 og 200 GB, er Roam Like Home begrenset til opptil 30 GB av data kvoten i EU
og EØS, utenfor Norge, Norden og Baltikum (ikke Island, Færøyene og Grønland). Pris for bruk av data ut over
30 GB er angitt på https://www.Dr. Mobil.no/priser.
Roam Like Home i EU/EØS kan begrenses dersom kunden gjennom en firemånedersperiode hovedsakelig har
tilstedeværelse og bruk i EU og EØS, ikke lenger har tilhørighet til Norge eller ved misbruk av tjenesten. Forbruk
blir vurdert separat for tale, SMS og data. Dersom kundens tilstedeværelse og bruk gjennom en
firemånedersperiode hovedsakelig er i EU og EØS, vil kunden motta et varsel om å endre sitt atferdsmønster innen
to uker eller dokumentere sin tilhørighet til Norge. Bruk utover Roam Like Home blir fakturert i henhold til priser
angitt på https://www.Dr. Mobil.no/priser.
Mobilt Bredbånd kontant kan kun brukes på Dr. Mobil sitt nett i Norge.
Kunder med Dr. Mobil X kan benytte mobildata som hjemme i Norden og Baltikum (inkluderer ikke Island, Færøyene
og Grønland). For øvrig er Roam Like Home begrenset oppad til 22 GB per faktureringsperiode uten ekstra
kostnad. Pris for bruk av mobildata ut over 22 GB er angitt på https://www.Dr. Mobil.no/priser.
Data Rollover
Gjelder SMART-, UNG-, BARN- og Mobilt Bredbånd abonnement. Gjelder ikke Dr. Mobil X, kontantkort eller Mobilt
Bredbånd Kontant.
Med nevnte abonnement kan data Kunden ikke har brukt ved utgangen av fakturaperioden bli overført til neste
fakturaperiode. Høyest mulige oppsparte datamengde er lik det Inkludert datatrafikkvolum som angitt på
https://www.Dr. Mobil.no/priser. Tidsbegrensende ekstra datapakker eller faste datapakker teller ikke inn i den
maksimale grense for oppspart data i Data Rollover,
Oppspart data har ingen utløpsdato. Med unntak av BARN-abonnement beholder kunden oppspart data ved
endring av abonnement, opptil maksimalgrensen for abonnementet det byttes til. Ved endring fra eller til et BARNabonnement eller til abonnement uten tjenesten Data Rollover vil oppspart data forsvinne og Kunde må spare opp
ny data.
Dr. Mobil SMART, UNG og BARN
For Kunder med SMART-, UNG-, BARN-abonnement eller SMART Kontant gis fri bruk av ringeminutter, SMS og
MMS, oppad begrenset til 20 000 ringeminutter, 20 000 SMS og 20 000 MMS per fakturaperiode eller varighet av
påfyll.
I tillegg får Kunder med SMART- abonnement og SMART Kontant 1GB, 3GB, 6GB og 15GB ladepakker 1000
ringeminutter per måned som man kan ringe fra Norge til Norden og Baltikum med.
Ringeminutter/SMS/MMS kan kun brukes til normalt privatforbruk, fra mobiltelefon i Norge, til annen mobil- eller
fasttelefon i Norge, eller norsk mobiltelefon i utlandet, eller som en del av Roam Like Home i Norden og Baltikum
eller RLH EU, EØS og Sveits. Ringeminuttene/meldingene skal ikke være maskinskapte, som en serie av identiske
meldinger, og skal ikke benyttes til kommersiell virksomhet, herunder markedsføring.
Dr. Mobil SMART, UNG og BARN inkluderer også Mobil Data. Inkludert datatrafikkvolum og gjeldende
hastighetsbegrensninger (opp- og nedlasting) er angitt på https://www.Dr. Mobil.no/priser
Se også nærmere bestemmelser om bruk av Mobil Data i Generelle abonnementsvilkår pkt. 15 “Mobil Data”.
Alle inkluderte enheter kan brukes på trafikk i Norge eller som en del av RLH EU, EØS og Sveits.
Trafikk (minutter, SMS, MMS) og datatrafikk utover inkluderte enheter belastes kunden i henhold til priser som
angitt på https://www.Dr. Mobil.no/priser
Trafikk til spesialnummer, kortnummer, opplysning, utland og SMS/MMS leveringsrapporter omfattes ikke av
inkluderte enheter, og vil bli belastet kunden i henhold til priser som angitt på https://www.Dr. Mobil.no/priser
Dersom abonnementet sies opp, vil resterende saldo bortfalle. Det samme gjelder ved utløp av den enkelte
fakturaperiode.
Dr. Mobil UNG
Abonnementene UNG er kun tilgjengelige for brukere med inntil en alder av 28 år. Det er kun ett abonnement
tilgjengelig pr bruker. For brukere under 18 år så må foreldre/foresatte/verge stå som juridisk eier av abonnement.
Dr. Mobil BARN
Abonnementene BARN er kun tilgjengelig for brukere med inntil en alder av 15 år. Det er kun ett abonnement
tilgjengelig pr bruker og foreldre/foresatte/verge må stå som juridisk eier av abonnement.
For å kunne benytte BARN-abonnement til trafikk som ikke er inkludert må man fylle på et kronebeløp. Ved
eventuell overdragelse eller endring av abonnement overføres en slik restkronesaldo, men utbetales ikke ved
oppsigelse.
Dr. Mobil X
Kunder med Dr. Mobil X gis adgang til å bruke et ubegrenset antall GB mobildata per faktureringsperiode, samt fri
bruk av ringeminutter, SMS og MMS, oppad begrenset til 20 000 ringeminutter, 20 000 SMS og 20 000 MMS per
faktureringsperiode. Hastigheten på abonnementet (opplasting og nedlasting) reduseres generelt til 3 Mbit/s ved
brukte 40 GB per faktureringsperiode. En eventuell hastighetsreduksjon vil opphøre ved overgang til ny
faktureringsperiode, hvor kunden på ny vil kunne bruke 40 GB mobildata med ubegrenset hastighet før
hastigheten reduseres.
Videre kan ringeminutter/SMS/MMS kun brukes til normalt privat forbruk, fra mobiltelefon i Norge til annen mobileller fasttelefon i Norge, eller norsk mobiltelefon i utlandet, eller som del av Roam Like Home i Norden og
Baltikum eller Roam Like Home i EU, EØS og Sveits. Ringeminuttene/meldingene skal ikke være maskinskapte,
som en serie av identiske meldinger og skal ikke benyttes til kommersiell virksomhet, herunder markedsføring.
Ringeminutter, SMS og MMS ut over inkluderte mengder belastes kunden i henhold til priser som angitt på
https://www.Dr. Mobil.no/priser.
Se punktet Roam Like Home for informasjon om bruk av mobildata i EU, EØS og Sveits.
Trådløs Familie
Tjenesten innebærer at det er gratis å ringe, sende SMS eller MMS i Norge, EU, EØS og Sveits til de andre
familiemedlemmene i Kundens Trådløse Familie, og at abonnementene som inngår samles på én faktura.
For å kunne benytte tjenesten må følgende betingelser være oppfylt:
– Alle medlemmene må være Dr. Mobil-kunder.
– Ett av medlemmene må være juridisk eier (Kunden) av alle abonnementene som inngår i Trådløs Familie.
Dette innebærer at det juridiske og økonomiske ansvaret for alle abonnementene overføres til Kunden.
Kunden må være over 18 år og må ha et fakturabasert privatabonnement. En felles faktura (samlefaktura)
for alle abonnementene som inngår i Kundens Trådløse Familie sendes Kunden.
– Minimum to og maksimum seks abonnement kan inngå.
– I tillegg kan to Dr. Mobil Bedriftsabonnement tilknyttes Trådløs Familie. Medlemmene ringer kostnadsfritt til
bedriftsabonnenten, men bedriftsabonnenten ringer ikke kostnadsfritt til de øvrige medlemmene som
omfattes av tjenesten.
– Inntil tre Dr. Mobil Kontantkort kan inngå i Trådløs Familie.
– Smart abonnement kan inkluderes i tjenesten Trådløs Familie slik at familiemedlem(mer) med andre
abonnementstyper kan ringe kostnadsfritt til denne/disse.
Etter opprettelse av avtale om Dr. Mobil Trådløs Familie står hvert enkelt medlem fortsatt fritt til å disponere sitt
abonnement uten Kundens samtykke. Dette innebærer blant annet at medlemmet kan:
– Bruke abonnementet, herunder kjøpe tilleggstjenester, innholdstjenester, fylle på kontantkort etc.
– Forutsatt at medlemmet er myndig (fylt 18 år): Endre abonnement eller abonnementstype og/eller kjøpe
telefon, hvor telefonkjøpet innebærer avtale om, eller forlengelse av avtaletid på abonnementet. Kjøp av
telefon kan også gjøres gjennom inngåelse av avtale om Rentefri Nedbetaling (Kredittavtale), som
nærmere beskrevet nedenfor. Medlemmet kan også inngå avtale om rabatt, ringetid eller andre endringer
som kan medføre avtaletid.
Begrensninger vil gjelde for medlemmer i Trådløs Familie som ikke er myndige. Det er Kundens ansvar å påse at
medlemmer/Bruker(e) er registrert med korrekt navn og fødselsnummer.
Ved manglende betaling vil samtlige abonnement i den Trådløse Familien bli sperret. Dette gjelder også
kontantkort.
Dersom et medlem av Trådløs Familie bestiller, eller allerede har spesifisert faktura, vil denne fakturaen bli sendt
sammen med samlefakturaen til angitt fakturaadresse. Samtalespesifikasjon sendes Kunden pr. post sammen med
samlefaktura for Trådløs Familie abonnementene. Kunder som mottar eFaktura eller e-post faktura må logge inn
på Min side for å se samtalespesifikasjon. Medlemmer av Trådløs Familie kan velge å fjerne spesifisert faktura
knyttet til sitt abonnement.
Spotify Premium og Spotify Family
Ved aktivering av tjenesten Spotify Premium eller Spotify Family aksepteres generelle vilkår for Spotify
(https://www.spotify.com/no/legal/end-user-agreement/?language=en&country=no). Pris for tjenestene er som
angitt på https://www.Dr. Mobil.no/priser. Datatrafikk generert i mobilnettet ved bruk av Spotify, ut over inkludert data i
Kundens abonnement, takseres som vanlig datatrafikk. Ved avbestilling av Spotify opphører tjenesten ved utløpet
av betalt periode. Ved oppsigelse av Kundens abonnement vil tjenesten opphøre med umiddelbar virkning uten
noen form for refusjon. Dersom Kundens abonnement inkluderer Spotify Premium gratis, vil Kunden ikke bli
fakturert for tjenestens faste avgift i den angitte gratisperioden. Dersom Kunden ikke avbestiller tjenesten innen
utløp av gratisperioden, vil Kunden deretter bli fakturert månedspris for tjenesten.
Alle kontoer som skal være del av Spotify Family, må ha samme hjemmeadresse i Norge. Adressen må oppgis
ved aktivering på spotify.com.
Eurosport Player, HBO Nordic og Storytel
Tjenesten faktureres fra det tidspunkt den er bestilt, uavhengig av om tjenesten faktisk aktiveres eller brukes av
kunden. Pris for den enkelte tjenesten er som angitt på https://www.Dr. Mobil.no/priser. Ved aktivering av tjenesten
aksepterer kunden samtidig brukervilkårene utstedt av tjenesteleverandøren for bruk av tjenesten.
Dersom Kundens abonnement inkluderer tjenesten i en gratisperiode, vil det ikke bli fakturert for tjenestens faste
avgift i perioden. Dersom Kunden ikke avbestiller tjenesten innen utløpet av gratisperioden, vil Kunden deretter bli
fakturert ordinær månedspris. Kunde kan bare benytte en gratisperiode pr tjeneste.
Datatrafikk generert i mobilnettet ved bruk av tjenesten inngår ikke prisen. Databruk, ut over inkludert data i
Kundens abonnement, takseres som vanlig datatrafikk. Ved avbestilling av tjenesten, vil tjeneste opphøre ved
utløpet av betalt periode. Ved oppsigelse av kundens abonnement vil tjenesten opphøre med umiddelbar virkning,
uten noen form for refusjon.
Elektronisk ID på Mobil (f.eks. BankID)
Elektronisk ID på Mobil er en personlig, elektronisk legitimasjonsløsning for sikker identifisering og signering, hvor
sikkerhetselementene er lagret på mobilens SIM-kort. Tjenesten inngås ved at Kunden tegner avtale med IDutsteder på utsteders gjeldende vilkår. For mer informasjon må Kunden kontakte den enkelte utsteder. For BankID
må Kunden kontakte sin bank, se også www.bankid.no eller egen banks nettsider.
Kunden har ansvar for forsvarlig håndtering av alle relevante PIN- og sikkerhetskoder, jf. pkt. 4. Feil og problemer
ved bruk av Elektronisk ID på Mobil varsles utsteder. For BankID må Kunden kontakte banken som har utstedt
BankID til Kunden.
Kostnader for bruk av Elektronisk ID på Mobil følger de til enhver tid gjeldende prislister som finnes på
https://Dr. Mobil.no/priser og/eller utsteders nettsider.
Ved bytte av SIM-kort må Kunden registrere alle elektroniske ID på mobilen på nytt.
Music Freedom
Tjenesten Music Freedom er inkludert i abonnementene SMART 6 GB (kjøpt før 28/1-19), 10GB, 12 GB, 15 GB,
16 GB, 20 GB, 60 GB og UNG, med unntak av UNG 2 GB kjøpt før 24. april 2017. Datatrafikk basert på
strømming av musikk vil ikke trekkes fra abonnementets inkluderte datakvote. Om kunden bruker opp sin
datakvote (på annet enn musikk) vil hastigheten bli redusert til 64 kbit/s for all datatrafikk, også musikkstrømming.
All annen datatrafikk enn musikk, som f.eks video og bilder, vil ikke være inkludert. Inkluderte
musikkstrømmetjenester kan til enhver tid finnes på www.Dr. Mobil.no/music-freedom.
Dr. Mobil X
Kunder med Dr. Mobil X gis adgang til å bruke et ubegrenset antall GB mobildata per faktureringsperiode, samt fri
bruk av ringeminutter, SMS og MMS, oppad begrenset til 20 000 ringeminutter, 20 000 SMS og 20 000 MMS per
faktureringsperiode. Hastigheten på abonnementet (opplasting og nedlasting) reduseres generelt til 3 Mbit/s ved
brukte 40 GB per faktureringsperiode. En eventuell hastighetsreduksjon vil opphøre ved overgang til ny
faktureringsperiode, hvor kunden på ny vil kunne bruke 40 GB mobildata med ubegrenset hastighet før
hastigheten reduseres.
Videre kan ringeminutter/SMS/MMS kun brukes til normalt privat forbruk, fra mobiltelefon i Norge til annen mobileller fasttelefon i Norge, eller norsk mobiltelefon i utlandet, eller som del av Roam Like Home i Norden og
Baltikum eller Roam Like Home i EU, EØS og Sveits. Ringeminuttene/meldingene skal ikke være maskinskapte,
som en serie av identiske meldinger og skal ikke benyttes til kommersiell virksomhet, herunder markedsføring.
Ringeminutter, SMS og MMS ut over inkluderte mengder belastes kunden i henhold til priser som angitt på
https://www.Dr. Mobil.no/priser.
Se punktet Roam Like Home for informasjon om bruk av mobildata i EU, EØS og Sveits.
Kontantkort
Kontantkort er et forhåndsbetalt abonnement. Kontantkortet er gyldig i 12 måneder fra kortet tas i bruk. Ved
påfylling forlenges gyldighetstiden med nye 12 måneder fra påfyllingen skjer. Samtaler kan mottas i hele 12
månedsperioden uavhengig av om kontantkortet er tomt Dr. Mobil kan avslutte kontantkort, herunder Kontant og 4G
Bredbånd Kontant, etter 12 måneder dersom det ikke har vært forutgående trafikk, eller når det har gått 12 måneder
fra siste påfylling på kontantkortet med minimum kr 50,-, og Dr. Mobil har gitt Kunden varsel om å fylle på innen 1
måned. Ved eventuell overdragelse eller endring av kontantkort overføres en slik restkronesaldo, men utbetales
ikke. Det utbetales heller ikke ved oppsigelse eller utløp av gyldighet for kontantkortet.
Bruk av teletjenester forutsetter at man har nok kroner på kontantkortets saldo til å betale for tjenesten eller at man
har forhåndskjøpt pakker som dekker aktuelle teletjenester.
Dr. Mobil Kontant
Dr. Mobil Kontant er en type kontantkort som kan brukes til tale, SMS, MMS og data. Priser gjelder løpende per minutt,
og antall SMS, MMS eller MB data. Data makspris setter grense for hvor mye data man betaler løpende pris for
per dag. Dagskvoten setter grense for hvor mye data som kan brukes per dag. Databruk utover kvoten vil bli sperret
til neste dag med mindre kunden aktivt velger å kjøpe mer data. Se https://www.Dr. Mobil.no/priser for detaljert
prisinformasjon.
Dr. Mobil Smart Kontant.
Dr. Mobil Smart Kontant er en forhåndsbetalt pakke som inkluderer bruk av tale, SMS, MMS og datatrafikk. Les mer
om inkludert bruk under avsnittet Dr. Mobil Smart. De forskjellige Smart Kontant-pakkene har ulik varighet i tid. Dersom
inkludert bruk er forbrukt eller produktets varighet er utløpt er det Dr. Mobil Kontant vilkår som gjelder. Egne datapakker
kan kjøpes med Smart Kontant. For å bruke datapakkene kreves også et aktivt Smart Kontant-produkt.
Dr. Mobil 4G Bredbånd Kontant
Dr. Mobil 4G Bredbånd Kontant er en type kontantkort som kan brukes til SMS og data. Bruk belaster kontantkortets
saldo per SMS og MB eller trekkes av forhåndskjøpte pakker. Bruk i utlandet er sperret. Se
https://www.Dr. Mobil.no/priser for detaljert prisinformasjon.
Rentefri Nedbetaling (Kredittavtalen)
A Avtalen
Vilkårene i det følgende gjelder der Kunden samtidig som det inngås Abonnementsavtale med Dr. Mobil, inngår avtale
om Rentefri Nedbetaling (Kredittavtalen), som er en avdragsordning som tilbys ved kjøp av visse mobiltelefoner.
Kredittavtalen innebærer at Dr. Mobil vil fakturere Kunden et fast månedlig beløp i 6, 12, eller 24 måneder fra
avtaleinngåelsen. Det faste månedlige beløpet, nedbetalingsperiode, samt den samlede pris fremgår av Kundens
bestilling.
B Partene
Kredittavtalen inngås mellom Kunden og Dr. Mobil Norge AS, org.nr: 981 929 055, postboks 4444 Nydalen, 0403 Oslo
(Dr. Mobil).
Kunden er ansvarlig for oppfyllelse av sine plikter under Kredittavtalen selv om mobiltelefonen overlates til andre.
C Vilkår for inngåelse av Kredittavtalen
Kredittavtalen er betinget av at det samtidig inngås en Abonnementsavtale.
D Betaling
Kreditten som ytes er rente- og kostnadsfri for Kunden. Dr. Mobil utsteder felles faktura for Abonnementsavtalen og
Kredittavtalen. Fakturering skjer i samsvar med Abonnementsavtalens pkt. 7.
Kunden kan når som helst innfri gjenstående betalinger under Kredittavtalen, og således avslutte
avdragsordningen tidligere enn den avtalte 6-, 12- eller 24-månedersperiode.
Nedbetalingsplan for Kredittavtalen vil fremgå av faktura. Denne informasjonen er også tilgjengelig på Min Side på
https://www.Dr. Mobil.no Kunden kan når som helst be om å få tilsendt en nedbetalingsplan for Kredittavtalen.
E Mislighold
Dersom Kunden ikke betaler i tide, eller for øvrig vesentlig misligholder denne Kredittavtalen, kan Dr. Mobil forlange
hele Kredittavtalens utestående innfridd og oppgjort i henhold til finansavtalelovens regler. Dr. Mobil forbeholder seg
også retten til å sperre telefonen for videre bruk.
Ved forsinket betaling har Dr. Mobil krav på gebyrer, samt forsinkelsesrenter for utestående krav i henhold til
forsinkelsesrenteloven. Krav som ikke betales i samsvar med Kredittavtalen vil uten videre varsel bli overført til
inkasso etter reglene i inkassoloven.
F Kredittvurdering
Dr. Mobil forbeholder seg retten til å til enhver tid foreta en kredittvurdering av Kunden, herunder innhente opplysninger
fra kredittopplysningsbyrå. Denne Kredittavtalen er først bindende når Dr. Mobil har kredittgodkjent Kunden.
G Oppsigelse
Kredittavtalen kan sies opp av Kunden uten varsel. Dr. Mobil kan si opp Kredittavtalen forutsatt at vilkårene i
finansavtaleloven § 52 er oppfylt. Ved oppsigelse av Kredittavtalen må Kunden betale hele det skyldige beløpet,
inklusive eventuelle forsinkelsesrenter og/eller omkostninger som måtte være påløpt.
H Overdragelse
Dr. Mobil kan uten varsel overdra denne Kredittavtalen til tredjepart. Kunden vil i et slikt tilfelle i henhold til
finansavtaleloven § 54b kunne gjøre gjeldende de samme innsigelser og pengekrav på grunnlag av kjøpet overfor
en slik tredjepart som overfor Selger. Kunden kan ikke overdra Kredittavtalen.
I Angrerett
Kunden har angrerett på denne Kredittavtalen etter finansavtaleloven § 51b. Angrefristen er på 14 dager fra
inngåelse av Kredittavtalen, eventuelt 14 dager fra den dagen Kunden mottok avtalevilkår og opplysninger i
samsvar med finansavtaleloven § 48, dersom dette var senere. Kredittavtalen vil også falle bort dersom Kjøper har
og benytter seg av sin angrerett etter angrerettloven på kjøpet av mobiltelefon.
Melding om at Kunden vil benytte angreretten skjer ved å kontakte Dr. Mobils kundesenter på telefon 924 05050 eller
ved skriftlig henvendelse til Dr. Mobil Responsservice, Postboks 252 Skøyen, 0213 Oslo. Det er tilstrekkelig at melding
er sendt Dr. Mobil innen utløpet av angrefristen.
J Lovvalg og tvister
Tvister under denne Kredittavtalen skal avgjøres etter norsk rett. Tilsynsmyndighet for Kredittavtalen er
Forbrukerombudet.
Svitsjavtalen
1. Definisjoner
Svitsjavtalen er denne avtale. Kunden er den person (fysisk eller juridisk) som inngår denne avtale med Dr. Mobil og
som Dr. Mobil forholder seg til.
Disse Svitsjvilkårene kommer i tillegg til Dr. Mobils Generelle abonnementsvilkår for privatpersoner. Ved motstrid skal
Svitsjvilkårene gjelde foran de Generelle abonnementsvilkårene.
2. Hva er Svitsj og hvem kan inngå en Svitsjavtale
Med Svitsj får du tilgang til ny telefon uten å måtte betale noe på avtaletidspunktet. Svitsjavtalen er rentefri og
kommer med mobilbytte og skjermforsikring inkludert i prisen.
Når de 3 første månedsavgiftene under Svitsjavtalen er betalt, kan Kunden velge å bytte inn telefonen i en ny ved
inngåelse av ny Svitsjavtale. Se punkt 3 og 4 for en nærmere redegjørelse for vilkårene rundt innbytte. Telefonen
eies av Dr. Mobil men blir Kunden sin dersom Kunden velger å beholde telefonen i 24 måneder, forutsatt at alle
månedsavgiftene er betalt. Kunden kan videre når som helst kjøpe ut telefonen, og dermed avslutte Svitsjavtalen,
ved å betale gjenværende månedsavgifter.
Svitsjavtalen inngås uten binding til Dr. Mobil abonnement, men det er et vilkår at Kunden har et aktivt Dr. Mobil
abonnement ved inngåelsen av Svitsjavtalen, samt på tidspunktet for et eventuelt bytte av telefon. Ved eventuell
oppsigelse av abonnementet før første Svitsj-avdrag er fakturert, vil 1 månedsavgift for abonnementet bli fakturert.
Kunden må være 18 år for å kunne tegne en Svitsjavtale. Er Kunden under 18 år må inngåelse av Svitsjavtale
godkjennes av juridisk eier av Dr. Mobil abonnementet.
Det er anledning til å ha én Svitsjavtale per telefonnummer , men maks 6 Svitsjavtaler per husholdning.
3. Bytte av telefon
Når de 3 første månedsavgiftene under Svitsjavtalen er betalt, kan Kunden når som helst bytte inn (Svitsje) sin
telefon med en helt ny telefon ved å tegne en ny Svitsjavtale. På tidspunktet for bytte av telefon, med tilhørende
inngåelse av ny Svitsjavtale, må Kunden ha et aktivt Dr. Mobil abonnement knyttet til Svitsj-avtalen, jamfør punkt 2
over.
Innbytte etter 12 måneder skjer kostnadsfritt, og Kunden betaler kun månedsavgift på sin nye telefon. Dersom
Kunden velger å bytte inn telefonen før det har gått 12 måneder, må Kunden betale en engangssum lik summen
av de resterende månedsavgiftene opp til og med 12 måneder. Dvs. at dersom Kunden eksempelvis velger å bytte
inn telefonen etter 8 måneder trenger Kunden kun betale for de fire resterende månedene for sin gamle telefon.
Dersom Kunden velger å bytte inn sin gamle telefon med en ny, må den gamle telefonen sendes i retur til Dr. Mobil i
løpet av 30 dager fra bestilling av ny telefon.
4. Krav til innbyttetelefonen
Telefonen som byttes inn kan ikke være reparert på et uautorisert verksted eller ha uautoriserte deler.
Ved innbytte skal mobilen som byttes inn være komplett, fungere og være uten synlige skader utover normal
slitasje.
Hvorvidt innbyttetelefonen har skader utover normal slitasje vurderes av Dr. Mobil på tidspunktet for innbytte. Med
normal slitasje menes utvendig eller funksjonell slitasje slik som:
– Små riper (ikke hakk eller dype skraper) i glasset
– Et mindre antall små hakk eller en liten bulk i rammen av telefonen
– Noen små riper på telefonens ytre
– Knapper som er harde å trykke inn, men som fungerer
– Prikker eller lignende på skjermen
Dersom telefonen har skader utover normal slitasje, må skaden(e) utbedres før det er anledning til å bytte telefon.
Kunden må sørge for følgende før mobilen sendes inn for innbytte:
– Simkort og eventuelt minnekort må tas ut
– Alt innhold må flyttes/slettes fra telefonen
– Telefonen må være satt tilbake til fabrikkinnstillinger
– Alle koder/låsefunksjoner må være deaktivert
– Telefonen kan ikke ha skjermlås, pinkode eller passord
– Signering av abonnementskontrakt
Telefonen kan sendes inn uten tilleggsutstyr (lader, hodetelefoner, deksel etc.)
Dersom telefonen ikke er i henhold til kravene under dette punktet, og/eller dersom Kunden ikke har sørget for de
nødvendige forberedende handlingene skissert overfor i dette punkt 4, vil Dr. Mobil fakturere Kunden et gebyr på NOK
399,- for retur av telefonen.
5. Mangler og reklamasjon
Ved eventuelle mangler ved telefonen, gis Kunden tilsvarende rettigheter som etter forbrukerkjøpsloven. Ta
kontakt med forhandler der du inngikk Svitsjavtalen for raskest mulig behandling av saken. Er Svitsjavtalen
inngått via Dr. Mobil sine nettsider eller i en av Dr. Mobils butikker kan du kontakte Dr. Mobil Kundesenter eller en av Dr. Mobils
butikker.
6. Skjermforsikring
Svitsjavtalen kommer med skjermforsikring. Skjermforsikringen er gyldig så lenge en Svitsjavtale mellom Kunden
og Dr. Mobil løper.
Ønsker Kunden en forsikring som dekker skade, fukt og tyveri kan Kunden oppgradere til Svitsj Plussforsikring.
Se egne vilkår for forsikring på https://Dr. Mobil.no/svitsj-forsikring
7. Bytte av telefon utenfor Svitsj-programmet
Svitsjavtalen og skjermforsikringen er knyttet til mobiltelefonens unike IMEI-nummer. Dersom Kunden under
Svitsjavtalens løpetid bytter ut sin opprinnelige telefon med en ny telefon som ikke er registrert i Svitsj-programmet,
er Kunden pliktig til å oppdatere IMEI-nummeret for den nye telefonen. Kunden kan besøke en av Dr. Mobil sine
butikker og framvise den nye telefonen samt dokumentasjon som bekrefter byttet, for å gjøre oppdateringen. Dr. Mobil
må kunne bekrefte at det er et likt produkt som den opprinnelige telefonen, og at produktet er nytt. En telefon som
ikke er registrert i Svitsj-programmet vil ikke kunne svitsjes og er ikke omfattet av Svitsjavtalens skjermforsikring.
Eksempler på tilfeller hvor dette er aktuelt:
– Kunden mottar ny telefon på forsikring fra tredjepart (innbo/reise, etc.)
– Kunden mottar ny telefon fra servicepartner som ikke har avtale med Dr. Mobil (Eplehuset, Comodo, etc..)
8. Ved betalingsmislighold under Svitsjavtalen
Dersom Kunden har forfalte regninger under eksisterende Svitsjavtale, vil Kunden ikke kunne bytte telefon og inngå
ny Svitsjavtale før dette er gjort opp.
Dersom Kunden har et inkassokrav rettet mot seg grunnet ubetalte regninger under Svitsjavtalen vil Dr. Mobil kunne
fakturere resterende månedsbeløp under Svitsjavtalen.